استانداردهای ارگانیک

استاندارد های ارگانیک

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,

استاندارد های ارگانیک شرکتهاي گواهي دهنده ارگانیک تعريف شرکتهاي گواهي دهنده ارگانيک :با آشکار شدن اثرات مثبت کشاورزي ارگانیک شامل منافع زيست محيطي و بهداشتي در کنار منافع مالي، کشاورزي…